Legislativa

Česká republika: § 1013 zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

ČSN EN 12464-2:2014 (osvětlení venkovních pracovních prostorů) ve článku 4.5 – Rušivé světlo stanoví přípustné maximum rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách. Omezuje světlo na objektech, svítivost svítidel, podíl horního toku a jas v jednotlivých zónách životního prostředí. Na tuto normu odkazuje legislativa.

ČSN 36 0459:2023 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Na tuto normu by měl odkazovat stavební zákon.

Slovensko: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky o podrobnostech o mezních hodnotách optického záření a požadavcích na objektivizaci optického záření v životním prostředí: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-539

Slovinsko: Nařízení o mezních hodnotách světelného znečištění životního prostředí: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200781&stevilka=4162